Overslaan en naar de inhoud gaan
innovatiebox

Innovatiebox 2023

Bron: De Breed & Partners - De innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Met deze box kan je de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten verlagen. Deze winsten worden dan slechts tegen een belastingtarief van maximaal 9% belast.

1. Innovatiebox tarief 2023

Het verlaagde belastingtarief van 9% in plaats van 25,8% verhoogt het rendement van ondernemingen op R&D investeringen. Door de verlaagde R&D kosten kunnen bedrijven meer investeren en hiermee wordt het R&D proces versneld. Dit zorgt voor waardevermeerdering van de organisatie. Het levert een belastingvoordeel op van 64%.

2. Innovatiebox aanvragen

Ieder bedrijf dat kan aantonen voldoende te investeren in innovatie kan de innovatiebox aanvragen en komt daarbij in aanmerking voor belastingverlaging. Hierbij kan het gaan om Research & Development (R&D) of verbetering van bestaande producten of processen. Het is belangrijk dat er eerst goed wordt gekeken naar het financiële voordeel dat het oplevert, voordat je de box toepast.

3. Innovatiebox voorwaarden

Wil je deze regeling aanvragen? Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan dient te voldoen:

  • Een WBSO beschikking
  • Afhankelijk van de omzetgrootte of branche is een octrooi wel of niet verplicht (voor een ICT bedrijf is een octrooi niet verplicht (maar het is wel mogelijk om octrooi aan te vragen voor ICT!).
  • Een vaststellingssovereenkomst, opgesteld in samenwerking met de belastingdienst

4. Innovatiebox en de WBSO

Zoals hierboven beschreven is een WBSO beschikking een vereiste bij het aanvragen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘kleine’ en ‘grote’ belastingplichtige.

  • ‘Kleine’ belastingplichtige: Bij ‘kleine’ belastingplichtige (minder dan € 50 miljoen netto groepsomzet per jaar en een netto omzet uit innovatieve activa van minder dan € 7.5 miljoen per jaar) geeft enkel een WBSO beschikking al toegang.
  • ‘Grote’ belastingplichtige’: voor ‘grote’ belastingplichtige is er naast een WBSO beschikking tevens een patent (of een vergelijkbaar recht) vereist.

5. Innovatiebox forfait

Om het mkb meer te laten profiteren van de innovatiebox, is het innovatiebox forfait ingevoerd. Het forfait is in het leven geroepen voor bedrijven waarbij de voordelen niet opwegen tegen de administratieve lasten van het bepalen van de toerekenbare voordelen. Deze maatregel maakt het mogelijk om maximaal 25% van de winst als forfaitair op te geven. Er hoeft dan niet bepaald te worden in welke mate de innovatie aan de winst heeft bijgedragen. De maximale winst die in aanmerking komt bedraagt € 100.000. Dit betekent dat maximaal € 25.000 tegen 9% belast wordt in plaats van de gebruikelijke 19% of 25,8%. Voor dezelfde innovatie mag maximaal 3 jaar gebruik worden gemaakt van de forfaitaire regeling.

6. Innovatiebox voorbeeld

Het boekjaar 2023 van jouw onderneming loopt gelijk met het kalenderjaar 2023.
De kwalificerende voordelen bedragen in totaal € 2.000.000.

Het bedrag waarover je de vennootschapsbelasting berekent =
(9 / 25,8) x 2.000.000 = € 697.674

Tot en met € 200.000 is het vennootschapsbelastingtarief: 19%.
Vanaf € 200.000 is het vennootschapsbelastingtarief: 25,8%.

€ 200.000 x 19% = € 38.000
€ 497.674 (€ 697.674 – € 200.000) x 25,8 = 128.399

€ 38.000 + € 128.399 = € 166.399

In dit voorbeeld bedraagt de vennootschapsbelasting die je moet betalen € 166.399

7. Innovatiebox en de belastingdienst

De innovatiebox wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Bij het beoordelen van de aanvragen wordt er gekeken naar hoe groot de invloed van WBSO-innovaties zijn op de winstgevendheid van het bedrijf. Het is een complexe regeling. De Breed & Partners weet alle ins en outs van deze regeling en adviseert en ondersteunt je tijdens het aanvraagtraject.